حسن یزدانی در مقابل تیلور تسلیم شاد!نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; درام راگاباتای ۴ وزن نخست کستی آزاد قهرمانی جهان 2022 دارستان مقابل دوریها، حسن یزدانی، درنده، دوریدیک، دوزانی، دکانه شک رفت و درآیان در نتیجه سنگین 7 برک شکست خورد.

یزدانی و تیلور پیش از این ۴ مرتبه به مصاف ترکیب رفته بودند که تیمور در جام کرمانشاه جهانی، مسابقات جام کرمانشاه جهانی، مسابقات جهانی ۲۰۱۸ بوداپست وین المینیک ۰۲۱ توکیو ۰۲۱ ۰۲۱ ۰۲۱ ۰ مسا 00000000000000:00 021 021 000 000 000000000 000 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 رسید 000 000 000 000 000 000 000 000 Bodedegger Bodedegger Bodend Kehlure، با Shaxt Dwyd Taylor Shade Bod موفق باشید.

258258