حضور هنریماندان صنایع دوستی لرستان سوم نمایشگاه ملیخبر آنلاین به گذرش لرستان عطا حسن پور در رسانه ها خبر کجاست هنریمندان سنایدستی لرستان از تا 24 مهرماه درست و استان زنجان شرکت کرندند به مناسبت ملی دور قم کرد کرد کرد .

مدیرکل مراث فرهنگی، راداشری و سنایدستی لرستان کرد عنوان: تأثیرات دیدگاه های او با واسطه هنرمندان لرستانی در نمایشگاه درستان شمیل رشتهایی پکرتراشی، گلیمبافی، شرمی قلم دوستدوز نوپا.

ای خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایع دستی لرستان در نمایشگاه مالی در روز امسال در مراسم پشتری خوان دشت تا شاهد و شناخت آثار هنرمندان سنایدستی بر بام کاشور بشیم شرکت کردند.

46