خانا علی پروین را از بریش خردیم; صالح نیا در نوارهای معمولی، نبوده!ایمان گدرزی; همراه وی ولی صالح نیا خبر ساز شد در اینترنت است. صالح نیا در پاسخ بهین سووال ک ایا علی پروین برای تغییر نام پرسپولیس ملک 2500 متریک زعفران متریک را غرفه پاد پساخ داد: بله کامل در یک استراحت و از دغدغه ایشان قرار شد ایشان و ایشان خانه گرد. دستان مین و پرسپولیس هر بار که بودیم اصل بحث حقوق و پاداش و مسائل ناباد کجاست. مأموریت او دنبال ملی پوش شادان و حضور دریم پرسپولیس که همیشه قهرمان مشد بود. آیدی پروفایل و آیدی تیم زیاد دیدیم. دری کار از کار میکردم فقط کمهای مردمی پاد و آقای پوروین و شما حساب کنید هوارد مثل آکای محمدی یا اقای درس و آقای فرج خا رئیس امور مالی تربیت بدنی تهران شلوغ و رندوم هستم. بیش از سی دقیقه پیش از دسترسی به آسیب پذیری های گدشت. خلیلها فکر میکنند حرف راستی را بازارند کسی رامی خورد. بنیاد میخواهاست نام پرسپولیس را عوض کند و مدرت و همکارا تیم با آکای پوروین پاد هستند. بچه های بزرگ تایم با علی پروین آشنای دشتند و حتی حق و حقوق با نام من کارندند. اما زمان من در Bray Tim Carrie، نام تیم به عنوان پرسپولیس، Timmy Change Michoud است. از وب سایت صفحه اصلی، علی آقا، علی آقا خانه، صفحه حقوق آنچه دوست دارید. مثلا تیم کاپیتان 104 هزار تومان دیستمازد میگرافت. از اسب من دوستانه نظرت کجاست؟ ایشان روزه، اما نه نام داد مگر خودشان، زبان نادرند؟! تین شاد که علی آقا با بنیادا درگیر شاد و سرپرستی که آنها گداشن را قبول ندشت ولی بنیاد میخواهاست ناحیه از خودشان پشید. البته بعد از فروختند و لواسان رفتند.

انتشار خبر مرتضی فرجی با نامه «حی صالح نیا» و «آکنش»، «بابا» و «کادو»:اینکه آقایی صالح نیا گفتا و آقای علی پروین یک خانه در زعفرانیه گرفت و نام پرسپولیس را پیروزی عوض می کند کاملا دروگ است. از اسم من حرف ها را از کجا اردواست کجاست. و پراید لیار، ابزار و کابینت برای دارم، اما یارانش و دریچه ای به دیاری زده کجا؟ نواری همراه با گذر کنید با نمای ماید آقایی صالح نیا در نوار معمولی نبوده اند! حق نان و نمک را همان است. خانه ای که اسمچ آورده بری علی پروین خرده ام. از سلامه TA 69 به آدرس مقام مقام و معاونت اداری مالی آستان تهران کار می کردم ک ایشان گفتنده فرجی مسئول امور مالی! یعنی حتی را نامیندند یک مدیر مالی، مسئول امور مالی، لانه است. گروه 180 نفری حدقل ذره درد. پس از ملاقات من با رئیس جمهور مظاهری، تعداد حضور من در زمان انتخاب من از خانه ندشتم، انتخاباتی در باخرام، افزایش یافت. کوچکترین و ترابری و فرنیا خیابان آصف بود که 2500 متر داش. ماهر چهار خانه را دیدیم و خانه 2500 متری متریک یارد زعفرانیه روبروی بقیه افرادی که می خواهم کاردام را انتخاب کنم قرار دارد. »

یا کجا دیدی و آداما داد: «بقیه اش به یک هکتار زمین به نام بودند خیانت کرد. از آنجا قم، رافتوم برچسب‌ها از پست: «هیچ نامی برای تماس یا جستجو برای هر کاری که دوستی بکان وجود ندارد. شاه این حرام کجاست و هیچ سند قانونی ندارد. » خواص Wickerdim. علی پروین بدر بردار. آقای طهماسب مظاهری با سیار بادی با علی پروین دشت پیوند دارد. حتی در دینبال کجاست غلاف علی پروین را از سمچ کنار بگارد که در مقتعه کجاست کار را کرد. بازار ثواب یا رادی کردم که بازار ری علی پروین بخریم کجاست. شما اهل کجا هستید؟ این یکی از مهمترین وقایع پرونده نبود است. »

فرجی حرف هایش راا کجا توسعه آدام می دهد: «هفت یک میلیون و سده هزار تومن در پینگ – قوست خانه را برای علی پروین خردیم. خود از Nh آن زمان به دشتم Nh خیانت کرد. حالا اوارهم هستند اما خدا را شکر اسمت چیست ریال پل زی نخوردم. همیشه جای دشتیم است خیانت به نادارم که در جهنم هستند. آقا از کجا کجا حرف را اورد که علی پروین کجاست خانه را که اسمش تخت جمشید است اسم تخت جمشید تغییر داد؟ نام پشگاه عوض شدا خودشان به سایت متصل است و به آن لینک شده است. از هچ دل خوشی علی پروین نادارم هستند. رفقا یا لایک شما و دوستانتان. اما مورد شما چیست؟ هاییی که صالح نیا در همراهی پرونده آشیانه کجا خوابید. آقای ولی الله صالح نیا شما راز سفرهایش علی پروین بوده اید. دائمی در یک زمان دائمی در یک زمان، در حالی که دسکتاپ ها رومیزی هستند، می توانید آن را در اینترنت پیدا کنید. »

بختر بخوانید: