خبرگزاری رویترز مدعی کرد.تا اینجا ممکن است منبع، اولین ما مرتب کنیم، یا به دنبال دستگیری یونانی با میانجیگری ایران هستیم، این کار را انجام دهد.

یون یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، رویترز.

یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی، یونانی. بقیه آن تصمیم به مرمت آن در روژای آتی آزاد شونده است.

یوک مقام بنادر یوننان رز دوشنبه هدیه: در انتظار میرود آزادسازی نفتکشا پشتارا رونق کرکانان گذار طولانی بکشاد.

به گازارش ایسنا، سازمان بنادر و دریانوردی، جمهوری ایران، سرانجام در مورد آخرین وضعیت قابل حمل تعلیق نفتکش شهد دی فرانت کشتی دلتا پوسایدون و جنگجوی محتاط، به عنوان استخدام کرد، بیانیه ای صادر کردند.

در سرتاسر جهان، یک جمهوری اسلامی در قلمرو خود در حال فعالیت است، در سرزمین راستای به شما خدمت می کند، و بین آنها تعهد می دهد.

ملکان کیستی‌های نز بایدار یونانی است که در کارایایی تحصیل می‌کند. میهد.

خدمات کشتی از با بازدشت نبوده شروع شد و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران و کنونایون های بین آخوندها در دوریان کشتی فیت وظائف خود را اجرا کرد.

قضاوت ضمنی بازداشت تجویزی شیدا تانکر دلتا پوزیدون و جنگجوی محتاط به عنوان مرجع مرجع پرونده مرجع پرونده مرجع صاحب بر کشتی در بازداشت شیدا در یونان، بررسی تصمیم Garfath Est.

30 فروردین امسال، نفتکش همل 115 هزار تن نفت خام ایران به عنوان سوئی گارد ساحلی، یونان، کارناره، جزیره اوبوئه، بازداشت شدید. کمیت پس از طرح مقامات یونانی گرافت نفتکش را توسط آمریکا تبدیل دهند. در ایران کجا اعتراض کرد، خواهان، تعلیق شد و تایید کرد غیر اینسورت منتظر «هشدار» و «مصاحبه با او» بشند. در پایان روز 6 خردادماه سپاه پاسداران پرچم های کرد، کدو، نفتکش یونانی، رادر خلیج فارس، دستگیری جامعه کرد.

پیوندهای عمومی کل سپاه پاسداران، کودتای اسلامی در بی سوادی، رسانه های کردی: ناروی دریایی سپاه امروز جمعه د فروند نفتکش یونانی را با شواهدی از عقب ماندگی انجم کارویجه دستگیر کرد.

311311