خبر جدید: بانک بازیافت مرکزی دربارا پل ایران نو / رسانه جزیتبه گذرش خبر گاززاری خبرآنلاین، علی صالح آبادی، یک کپی از آن را برای دیگران بنویسید و نماد بانک مرکزی را گذاشتم، تصاویر دادم: نماد ارز واقعی جایی است که تست کردم و درخواست کردم مقایسه

ادرس وی کرد: با پایان آین مرحله آز تست وارد آزمایشی گستردتر چوهیم شد که عمیدوارم در ماه ورد مرحله آزمایشی گستردتر شویم.

مشروح ازهر صالح آبادی را (اینگا) بخوانید.

223225