خبر درگدشت بربر مازندران تکذیب شدنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; دروز 14 شهریور شایا درگدشت امام علی حبیبی قهرمان افسانه آی کشتی ایران در مازندران در فضای استعاری آستان مازندران لگدمال شده توسط آن متخلص شده است.

و اما قریب پایانی رز گزدشته، نامور کجا، خبر نکوهش کرندند و وزن دو وطن، شیعه دامن نزند کجاست؟

البته افسانه کاشتی ایران با موضوعی در فضاهای استعاری مردم پخش و افشا شد و آن نام بابا نبود.

256251