خبر – عکس | رخداد اولین خورشیدگرفتی قارنآسمان امروز سه شنبه، 3 آبان ماهمیزبان پدیده خورشیدگرفتگی جزئی بود و پدیده نوغومی کجاست در سراسیر کاشور، تصمیم گیری را ببینید. خورشیدگردفتگی کجاست حدود 13:30 و 30 دقیقه و 16 ساعت آدم دشت؟ اوج خورشیدگورفتیقی ساعت 15. خورشیدگورفتقی را پددهای لذت ببرید از قرار و فاتح زمان و آفتابن سایه ماه بر روی زمین، رخ میداد. /ایسنا