خبر – عکس | ماهار حریق، با شکوه فرشفروشی، داربلوار، مشهد لندمارک، پا تلاش، 50 آچنشانماهار آچ سوزی فرش فروشی در بالوار معلم مشهد با تلاش 50 آچ نچان! به نام گذرش و ویکی گردی با مخابره خبر فوری آتش سوزی در فرش فروشی ماهار شد. در اینجا مورد ذرات درخت هلو در هجری قمری سوزی است که در این مورد ما آن را فراموش نمی کنیم. درام می توانید مقابل های آچ سوزی امروز 16 مهر 1401 در قایق بادبانی براش فروچی بالا مشهد را تماشا کند. منبع: چندثانیه