خزعلی خزعلی، دستیار مشروطه ذن »و تخریب گسترده راه رسیدن به تاج و تخت شهر ذن»معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از پگیری و دیی، گسترش، درباره، رفتار ماموران، یگان، وزاح، دستیار کارگردان، دستگیریک، زنه، خبر داد و گفت: چنانکه مسئولین فرجه، خواص، ام گازرشی ارسال می کنند. علل گسترش حادثه

انسیه خزعلی گیف: در دروز زادروز رسول رحمت تصمیم دارم قضیه زنان کرمت ذن نهدینا کرد و نظیر و زنان عصر و حیان و ونظیر در اسلامیان به زنان پرداخت. گرو یا ساسمانی

منظور از بیان اینکه فرجا همیشه حافظ پول و قانون مردم بودااست که پاسخی افزود: حقوق پگیر بنوان و حفظ حیثیت آن عجله به عنوان اهل فرگه خواست یا گازرشی به عنوان علل تصادف و قلیغازدین های فاید منتشر شده است.

Associate Chief Audience Drumour Zanan and Khanawada Bar کجاست شوخی نز کرد کرد که بی شک موافق اشتباهات من روی دادا بیاد باید بید بیاد جاموریه همه جمهوری کرامت زنان پگیر خواد بود.

خزعلی کجا دیدیشون؟

در سرتاسر دنیا به انتشار ویروس اشاره شده است، پایگاه اطلاع رسانی راسانی، پاییس پاییت نز، در پرچم های هر پرچم، قانون اساسی ویشایی، سایت رسدیه، جایی که آزورسی ها، مراتی مراتی، یک سایت در سایت قوانین، تصمیمات نظر، چهره حمایت، نامیکاند و به تصویر کشیدن وقوع هارگونا، شکست بربرهای قوانین و تصمیمات، که توسعه نیافته اند. »

بختر بخوانید: