خطر ماهرومت آس بیچ گوش چند بازیکن پرسپولیس گزهشتبه نام گازارش خبر گازری خبران آنلاین تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی یک بار صفر مقابل میس کرمان 24 امتیازی شاد تا تا.

استقلال تهران میرود کوهیچ یک اذکنان خود را محروم ندارد.

محمد عمری، علی نعمتی، گئورگی گلسیانی، سروش رفیعی و علیرضا برانند، سه اختر عالی پرسپولیس را، تشکیل میهند کی در کرسی کار، اختر نگرافت تا چانس در فصل دربی حضور دارند.

بختر بخوانید:

251254