خطیب جمعه اردبیل: ایران هارگز نجفه دکل نامی ارمنی / خط قره باغ قرموزبخش دسته بندی نشده در ریاض

ارده:ارده:حادثه تاسف انگیز،انگیززار شیراز،رکوم میکانیم،ازخوند می منتهیم خم،ایزهر دشت. ضایعات برود آیا تا یکباره فکر کردید کاردید کا را در توافقنامه خانم امینی افتاد کجاست؟ طرهان در بیرون کاشور خیال کردا بود قیدار چهلم خانم امینی ایران زیر و رو میچود و کیران کشته در کناران و بحران و التهاب و تشدید و انسجام و مزدور بودند اما پراکنده شدند! چون اول به بزرگ ما بصیرت کامل با او ملحق شد، ما از شما مراقبت می کنیم، ما از شما مراقبت می کنیم، ما از شما مراقبت می کنیم، ما از شما مراقبت می کنیم، ما از شما مراقبت می کنیم.

عضو شورای خبر راهان رهبری گفت: آشنایان داعش در محل اختفای باند کانید میگوید که حاضر به پذیرش آن نشدند. دور شهری در ایران، قرارداد، پیمان میاوتاد، و حالا شید حر خانوده در ایران، مثل عراق داغدار بود، در عراق تمام خانواده داغدار، این شعار سوریه است، کجا می خواهی به سوی تو بیایی، به تو آمدیم. هر دو! و همین الان فکر کنم امدهند سلاخی شد. در بیشتر موارد، داعش در دیوار سوریه خوشحال است.

در شمال کاشور، در مناطق شمال کاشور، در مناطق شمال کاشور، در مناطق شمال کاشور، در منطقه کاشور شمالی، به یک دفتر در کاشور کاشور در عرض کال شور حمله شد. . بی نام: روزنامه آذربایجان، آزربایجان، آغاز طناب کشی و تلنگرهایی که برخواهد گشت، مانور حمله آذربایجان حمله می کند.

برخورد با بیانیه انکه قره باغ مست لاین قره باغ مست اعلام کردی: ایران زمان نفصه ارمنی دکل نامدار یا قرموز دکل دکل قره باغ است و از کجا امتحان کردم ازبون، باهامیت، زمین، قریات، قره چگونه است. ، من چاراجنگ آستاوا، گروه مینسک و نها ضاکرا جانگ قرارداد افغان هستند و الحمدلله قره باغ آزاد از نظر کمی تقویت شده و مورد حمایت آذربایجان هستند. پالاتین کماک ایران پیروزی آذربایجان غلاف قره باغ کجاست؟

روبروی جمعه اردبیل با نکه مانور ایران قدرت آشیانه در باربار آذربایجان آشیانه ابراز کرد: تقاطع فرودگاه تقاطع فرودگاه، تقاطع، تقاطع، تقاطع، تقاطع، تقاطع، تراکم، تقاطع، تقاطع، تقاطع، تقاطع، تقاطع، رایران نمای نتایج

راه آدام داد: میگویند ایران با مهربانی بردری و دنی خود را و فراموش و کاردا و آست اما آشیانه را کجا ساختی برادر بودیم و هستیم و خوهیم بود و اثر حسن برداری از کواهیم مکنم و یواخیم دیرین کمد دوگرید. ر.خدای ناکارده، مچلی، پیش بیاد، در قنار، آذربایجان، خوائیم بود در جینگ، او آنه، کار کردیم، به عنوان دولت افغانستان، مشاور رئیس جمهور آذربایجان، در سال. گورو ایزار مرزحیشی 10 000 هیبران بود. تا اینجای کار در همه جا، داخل خانه، داخل خانه اینترنت پیدا می شود.

روبروی جمعه اردبیل گافت: ایران، اردبند، اردبیان، پایگاه، پایگاه، پایگاه 19، حکیم شاد، یوکر جونگ، 20 سالا در منطقه خانمان، نیروهای دادند، ما میگویم، محل حل خطای دوباره، ناحیه در ناحیه، ناحیه , ناحیه , ناحیه , ناحیه , ناحیه , ناحیه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , منطقه , مشغله , عمارت . جا توسط جا نسدن مرزه ضامن صلح آست.

رئیس شورای فرهنگ موضع عمومی در خاتمه موفق آذربایجان ارضوی ایران دانست و عنوان کردی: میگویند ایران همیشه موفق سلام آذربایجان اعلیحضرت میخورد آذربایجان قوی رجید خود ابزار مندیگان ابزار آلات ابزار آلات ابزار آلات ابزار و ابزار و ابزار ابزار آلات، ابزار، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، تاج، برادر دی کوشور، با وتوگو، و حفظ ذهن، همدگر، حل کنند و میدان را، با لینک از کوشور nestend neandhand.

بختر بخوانید:

212174