خطیب جمعه مقاومت گرگان: اعمال برخی مدهان و اجساد آزاداری مثبت است، شدت آن زیاد، لجاجت است.


حجت‌الاسلام قاسم لیوانی امروز در عرض جغرافیایی ظهور کرد که در کرونا به درجه حرارت بالا می‌رسد و این ویروس مانند یک ماه فرد آگز و تکنون بیش 6 میلیون نفر است.

جامعه شناسی جامعه شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی. هدف از رونق واقعه عاشورا، راجری، شغل مهم اینترنتی و الهی (به امر معروف و نهی از منکر) و نجات جمعیت اسلامی، مرگ اطلاعات کرندند.

امام جمعه موقت پرگان پیشاپش با تسلیت فراسیت ایام آزاداری حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)، گیف: به عنوان فردا آغاز ماه محرم دستاقت آزاداری در جی جی ایران اسلام ازمل طبن گلستان به راه من.

تصدیق تاریخ آن در واقعیت عاشورا و وجود تاریخ، تایید کردها: شهید مطهری برخی زیاد تحریرین استخراج و یدشت از یدشت منابع ثابت استخراج کرد و خواستار خرید نسخه ای از آن شد.

از طریق خدمات ایاب و ذهاب، ازدحام در مقابل حسین (علیه السلام)، در مقابل حسین (علیه السلام) در واقع در مقابل اینترنت قابل دسترسی است، چنانکه بردری کنند، راجه در طول یک قرن مطالبه فراوانی در خصوص قیام حسی نوشاه شاهدین راه بهره مندی از بیانات سید الشهداء علیه السلام در نظر تبیین و ترویج واقعیت مصیبت، پریشانی.

هنگام جمع آوری مقات گرگان تأیید پاسخ: در جای دیگر در فضای ذخیره به بلندی می رسد و نوحه خوانان از روی بودیممندرا و آراد بری حضرت عبدالله (علیه السلام) و یاران شهیدش نوحه های می سوزی، سرود که در عین. صادقی، سبک مدینه مطحی و قدیم سینگ آی پاد.

معروف

بختر بخوانید:

لیوانی شاد یاد کرد: ببخشید امروزه قرچه دو شاعر است، مدیحه سران و نوحه سران خوب، پرمغاز و پرمعنا سرو و اما برخی مدهان با روش ها و آهنگ های با اکات مبتذل و آزاد مخصوص مداحل و میشعانه. .

و یادور شاد: متاسفم، اعمال برخی از مردمی که گیج شده اند و بدن های آزاداری بسیار قوی است، شیعیان لجاجت با او هستند و در مقابل حسین (علیه السلام) او را با برند بزرگ مسخره می کنند. عزای حسینی نستین در واقعیت اقلیکیهان. یک ترحیم و یک ختم حسینی.

امام جمعه موقت گرگان بیاد بر اینکه آزاداری حسینی بیاد بیاد موتانت تمام برگزار چود، خوانا بیاد بیاد باید بید، روش خواست مداحی به دروازه، بیشتر و بیشتر روی مندی بری رابطه امام حسین (علیه السلام) نوحه میهن خواناد و Madhaan Sobky fi Noha با Car Me Brand Ke Sahih Nest.

212174