خلبانی ماهرانه کالینز به NIH کمک کرد تا میدان های مین سیاسی را دور بزند