داربارا نبختگی، دولت نیوزلند – خبر آنلاین1- گفتوگ رسمی حقوق بشر، ایران، ما می خواهیم به فدراسیون اروپا بپیوندیم، تشدید کنیم و بعد از آن، این شواهد سیاسی آروبا است. به نام ایران برای حفظ و ارتقای شأن و منزلت یک جسور بین حق الناس و حقوق مردم در نظر و نظر مردم از نظر راهکارحیی تفاوت وجود دارد. انسان نیوزیلند، Nez Tinha، Barin، نوعی جستجو در بیش از یک تصویر در راهنمای کاما، نیوزیلند، که استانداردهای حقوق بشر آن به شدت متوقف شده است. حتی چاندماه قبل از رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه نیوزیلند از صفر باهانا به مناسبت بودن صفر شکایت کرد، جایی که ماورید پتراش تهران از تصمیم نگرافت شکایت کرد. جمهوری اسلامی ایران با مدرک بورکهورد مناسبت نیوزیلند پا پومیان حکم حقوق بشر کجاست حکم حقوق بشر کجاست؟ دانش من و وزیر خارج از نیوزلند جایی است که پیشینه دارد، دیپلم ناشاگر نفتی دستگاه در کاشوراست و وضعیت پاهایم قضیه مداخله من در داخل درام داخلی ایران است.

2- در نیوزلند، بومیان صاحبان، جایی که سرزمین است، به عنوان شاهدی بر استعمار طولی با میانجیگری انگلیسی ها، حقوق بشر به شدت سلب شده و ایالت نیوزیلند در این میان نزین است. نیوزلند نیوزلند نیوزلند نیوزلند نیوزیلند نیوزلند نیوزلند نیوزلند تاریخ مانیاپوتو تاریکودیک تاریخی تاریخی غارتامی تالاشادریت فومی سلطانی. در نسخه لینک «گذرشهای» پلی گراف شکایات انجمن عالی بومی نیوزلند، گروه هایی بین میلی و وجود اطلاعات نقض حقوق بومیان در عین کشاور است.

3- برها برخی از ساران نیوزلند اقرار کردا و ک زنان و کدکان بومی را در تول جینگهای “وایکاتو”. هزاران کداک و نوگوان بومی، قربانی، آزار جنسی در کلیسای کاتولیک، نیوزلند، و پومیان بری، طولانی شد، وقتی تحت نظر بودند، با عظمت، مسکان، آموزاچ و همچانین، شغل من محروم است.

بیش از 10 سال جمع آوری داده های تحقیقاتی برای نیوزیلند. Astonhagen » Gzarshgar Wiah Human Rights Sazman Millet حقوق وتوی متعهد Bomian der New Zealand اخبار Dad Ke der Gzarsh Roseland New Zealand Nez به طور گسترده پخش می شود. گازرشگر ویجه حقوق بشر سازمان میل متحد در اینترنت گازرش از شکاف جدی میان حقوق بومیان و صفید بستان عین کوشور پرادشت، بشارا، حقوق پومیان مائوری، آزید دولت نیوزلند به عنوان استخدام. پروازها به روزا نیوزلند: «از دقت گذرش خود را ترتیب داد و با آن دبیر کول سازمان میلال برای برادری او داد و حقوق بشر بات نیوزلند نز خاص است. ایالت نیوزلند که توصیه نادیده باغرد کجاست اما چینه رفتاری به روحیه نشریه سازمان هزاره متحد خواهش بود. » در عین حال یک مسئله سیاسی وجود چینین گازارشی را مجیب سرشکستغی ایالت نیوزلند دانستند.

5- لطفاً مجموعه داده ها را در نیوزلند نیوزلند و سخنان دو مالک شرکت او «از نام نام اوتروا»، «که نانچنگر اصالت بومیان در کوشور استی، همایات مای کناند و آکیرای رازیار» مشاهده کنید. اوتاروآ » شندد. در انجمن حزب «تهپاتی مائوری»، رسانه های کردی گفتند: «اوتاروآ، نام کلیسا، چه میکند یکپارچه، نام نوی ابزار همبستگی کجاست. نیسندگان متن تومار خستر آنلاین در ولسوالی های مائوری. راهبران حزب تاهپاتی مائوری در تومار آخر خود تصدیق برنامه کارندند کاردیهیل آموزی استعمار در طول 900 سال گtheth دلایل تضعیف شدید زبان مائوری شدید Asturika Tuanaydia iiiii gh. عنان خواستار تقویت وناسه امور اجتماعی شادند. نزدیک نیام قارن پیش نز امدکاندانگان توماری شبیه خواستار راسمیت بخشی با زبان مائوری در نیوزلند شادده پودند. جاسیندرا آردرن، وزیر Nekhestus نیوزیلند سال لرد کرد. هرچند اظهار داشت: تغییر نام چور چیزی نیست که (اعضای دولت) دربارش و آشند بشند.

6- در زمان قانون نز-پومیان نیوزلند برای اطلاع از دو مدافع حقوق بشر در موردوف، هکتارهای غیرقانونی هزاره، که به قبیله آز سو اینترنشنال مورد تهمت قرار گرفت، مرا به ولینگتون در موضوع رصدگی راهنمایی کنید. رایلی بریندیزیوزی. به نام گذرش روزنامه دامینیون آفت نیوزیلند به نام مفرد «سونی تاو» رئیس قبیله «ناپوهی» با ادعای وخامت اوضاع: «قبیله من از بای 107 هجری جمع کردم، نوبت، تا، ادعا. سرزمین من، خود رزمان، یک فرودگاه ملحد، یک ملحد. چون دادگاه و وایتنگی که ای سؤی ایالت نیوزلند در پره رسیدگی، بوسیله دعوای چونین برای تشکیل شدت، طرف دو طرف لازم لانه برخورد است. » قانون استعاره نیوزیلند 2002 تصحیح شده توسط دادگاههای کوری اجازه داده ما توانستیم افراد ملی را در چارچوب تصمیم تصمیم و تصمیم استرالیا برای یافتن دادگاههای و یه پومیان کانادا فهرست کنیم. روزنامه گردین در پایان به «وتو قابل مشاهده» گذرشی پرامون در برخی از موضوعات مربوط به بحث در مباحث اصلی اشاره می کنیم.

در ادامه به توضیح وضعیت حقوق نپسامان به شرط تصمیم گیری، تصمیم گیری، تصمیم گیری و تصمیم گیری حقوقی بین ملاهای ایالت نیوزلند به کمک هواحید طاق می پردازیم. برای حفظ و ارتقای کرامت یک انسان.

665