دالچوری جدیداز داد که سرابی تیم ملی منتظر عادل فردوسی نیست، گفت صورتش خراب شده یا سرما خورده و تازه چالش در کانادا.

Ascochiche پ0 من با شما موافقم، کرد و روبوی، سلبریتی معروف فوتبال کجاست؟

تصمیم معروف نازدیکان دراگان اسکوچیچ همراه مهدی پاشا و عادل فردوسی پور ری سرمربی ترجمه کرواتی و کردی و منبع دالخورید جدید است یا گازرشگر معروف تلویزیونی شاددا و.

256251