درخواست نماینده مجلس خبرساز: پلیس جوار، با مردم و باچای خودمان که گاهی نادانی میکانند، مهربان پشید.نامیده کجاست؟

مجاز است اعتراضات پورتال هیئت مدیره شورای Byward را مسدود کند.

بختر بخوانید:

21220