دزد گوان بر، پس از شالیک گیلیس، به عنوان درامد / دو ساعت قبل از مرگ با بدرش تاماس گارافت کشته شد.پسر 35 صالحی صالح در اثر مجروحیت گلولا به پهلوی سممت راش جان خواهرش باد و کاسانی که یا را توسط بیمارستان به عنوان کرد بودند بدر و بردراش بودند منتقل شد.
مناقصه و تحقیقات انجام شده توسط دو تن از فرماندهان: در خانه در مورد چوردون، شام بودیم، کپسرم، کاوه، با موبایلش، از زنگ زد. یا دو حرف سخت مزد و معروف دارد. کاوه مدعی سد که در جریان تیراندازی ماموران پل خورده و زکمی شدااست. به عنوان پسرم خواستم آدریسی جی ر کردا در ما بوید و اما جواب من نداد و بعد از تلفن قطع شد. اگر فقط می خواهید از تلفن همراه خود استفاده کنید، می توانید با گریفتم خاموش باد تماس بگیرید. دلم برای کردهای بودیم و نجران و با دوستان تنگ شده بود، تماس گروتم تا بنیم کاز یا اخبار روز اما برای نتایج نارسیدم. وقت لحظه های من نیست زنگ خانه من صدا دارد در آمد. راز درجه آون را بردشت اما صدائی نشند و بعد از هاردو سراسیماه بهرون آز به رافتیم خیانت کردند و در مقابل رودی ساختمان با پکر خونین کاوه روبه روی شادیم درس خواندند. خون زیاد گویی با دلسوزی و وقت گذاشتی با یک زن کرد. فورا یا سوار ماشین کردا و دارد بیمارستان انتقال دادیم یا با ناپدید شدن پزشکان و جراحی انجم پسارم بهدلال خونریزی گانش رئاز داست داست.

خانم شالیک
بهارات بادر کاوه ماموران با 2 فرضیه مواجهه با شندند; اینکه خانواده پسرگوان دوروگ میگویند و احتمالاً جنایتکاران خانوادقی است و دوم اینکه پاسارجوان را در حال فرار از محل گرد و غبار کشتند.
تحقیقات نمایشی به سفارش بازارسی جیبهای کاوه پرداخت، قدری طلا و پل پل پیدا کارندند. پدا، کجا پول فرضیه دوم را رنجر میکارد و ماموران بری حقایق تحقیقات چان را گستردوتر کاراندند را آشکار کرد.

فرار خونین
تولی نقشید که معروف است شید چند ساعت قبل از مرگ دو فرمانده کلانتری برکنار می شود جریان عملیات می شود 4 دزد خانه پای تیراندازی کردند اما موفق به دستگیری سرقان نشانند . در نوارهای تیم جنایی راهی کلانتری سیدخندان شادند و افسیر پلسی که در دستگیری دزدان عملیات حضور دشت، جی وی تی: ساعت 8 و نیم شببود و از بهره حدود سرباز و تاریفه سواره سوار پرومسیکلیچت. 4 دزد ورد سختمانی در اطراف سیدخندان بدجوری قصد غارت درند را داشت. فقط به این دلیل که پرچم‌های غزه به سرعت آن را دزدیدند، مکان منبعی برای بررسی، مانند یک جامعه جهانی، رافتیم نامید. زمان من سختمان شادیم در نقش سرباز خواستم در مقابل راهپلها منتظر در ماند و خدام به سمت آسانسور رفتم. Asansur دیر حالت شما آن را به simmt payin pod. زمان من آسانسور کرد ناغان 3 مرد جوان آز داخل ان بیرون آمند. انها با ددن از دسپتاچه شدند و درهالیکه تلاش میکردند خونسردیشان را حفض کنند و انمود کارند که از سکنان ساختمان هستند.

پليس آدما داد را تعبير کن: هومان يک لحظه پسر دگره از رحابله پايين آمد و مقصود بيرون آمدن سختمان را دشت، يا سرباز کاري است که اجازه مي دهد يا راداد. سرباز جوان از گیف که ککی به صورت زمزمه 4 کاراکتر دزد با 110 پرچم کردی و شخصیت بصران گوان به طور دقیق با مشخصات دزد مطابق با در. نه مثل 3 نفری که سای دشتند خودشان را به عنوان سکانان ساختمان جا بوزند رفتم دانش شنسایی خواستم، بلکه منشأ جهش دادن رافتند است. در نوارهای پاد که ب سامت آسانسور رافتوم و تایم من دار باز کردم با یاک قووس جعبه رو به شادام که روی آن پایتی تو بسیار شدید. مطمئن شادم سارگانی هستند او مرد است همسایه مشاچ چان را به به لطفا 110 رسانه کردی خوشم میاد. و اما هر چهار گوان که داشن رو شاددا سرباز می خواست یوش بردند یا را حال داد و فرار کارندند. هرچند میگه مشروطه دادم شرقیه ولی وایدهای ندشت و دزدان بدون اطلاع بفرمایید.
هدیه مامور پلیس: ماگرا را مرکز گازرش کردیم و سوار بار موتور کلانتری با تفسیر خودروی سرقان پردختیم. رانندا با حرکات خترناک و سرعت زید. شواهد سنگینی از گذشته خودرو سرکان، هدف تصمیم دادام و شلیک کردم، اما در پایان سرکان، پرواز کارند و معلوم است که اسلیک، کرد، بود، یک ویولن و یک ویولن و یک پرفیسی آزه خوردا و

نجوا
باز، و واسیر پلیس، معمی مرغ پسر گوان در بیمارستان حلول و شناخته شده، سایه شده که ی ی ی ی اک از دزدان بود آست. کجاست دوتا کمیسر آدم به سیراق همسایهای رفتند ک گازارش نظر دزدیدم لطفا به بابام خبر بدین. یا اگر دو نفر در یک جامعه جهانی با دو کمیسیون زندگی می کنند: پشت پنجاره، ایستاده، بودیم، کشم، 4 خوان افتاد. چنان است که یخودروی نماز پیاض سدّه و گفتارهای مشکوکی دشتند. ۲ نفرشان زاگیزنی مایکارد و ۲ نفر دگیر کلپستی روی دوشحیشان بود. آنتور که از همراهی هایشان به سمت دشتند پازاری که داخل کوشان پاد دار آپارتمان را را وندال و زیر پا گذاشتن راب زند. یک لحظه در زمان است که عکس هایشان را دارد، آنها پاکانده BODIND هستند، برعکس GRIFTM بلافاصله توسط PLEASE ZENGZDAM. آز سوی دگر هار چهار پسر گوان وارد ساختمان حکایت از انتظار رسیدن به آنکه سر و سادایی شنیدیم، امکان رسیدن به گل رز که یکی از آنها هستند است.

ما آدما بابا: زمان من پریتور است و برای بابا روشن نیست. راتور خواهش می کنم مرسی کرد و پیوند خوردی به ساختن. خوشبختانه تولی، نقشید، ماوران، راسیند، و آغراکه، دزدان، موفق. طلاس در داخل لشکر به پدرش گفت تصمیم پدر، پدر، پدر، پدر، پدر، پدر، پدر، پدر، پدر.
پرساس عین گازرش جسد دزد دزد شد شدت قانون پراکندگی گسترده و درام بررسی ها تشخیص قوت قانون باکرگیری اسلحه جایی که تصادف رعایت شدید بود . باطن و وجود مشروطه بازبارها کارشناسان سلاح تصمیم استعمال برسیهای تخصص در کجاست پوروندا انگام بادهند و نظرشان رعلم کنند. چه تفاوتی بین تحقیقات بری بازدشت 3 سارق فراری حفار آدم درد، اسرار جایی که گروه رازگشایی را دزدیدند.

23302