دستور واکسیناسیون کالیفرنیا برای کمک به افراد دارای معلولیت گسترش یافته است