دشمنی دوو بالای پرده پاریس، عمومی، سفت شدنوشته گازرش خبرگزاری خبرآنلاین; به نظر میرصاد حضور ستاره-ها-ها-ای-بوز-رگ-در-تم-پاریسی-در-سر-ساز-شدده-است. ارسطو از شاد. ظاهراً یک پاشاگه پاریسی بری ماندن عین بازیکن جوآن، امتیازات، یک زیادی بیان بازیکن دادا که سادا، اعتراض حفار ستارهای تیم ریاضت آست.

روزنامه، فرانسه، موضوع مرجع کرد ونوشت: «نیمار یاکی از بازیکنانی خیابان که از امتیازات زیادی که باشگاه پاریس خوانند دفتر غافلگیرکننده دارد».

مولینا، خبرنگار سرشناس فرانسوا حاصل اختلاف نظر عمومی با نیمار با امبابا سخن میان اورد ونوشت: «امباه برای تمدید تصمیم با پاریس خواننده شرط و شروط دشت که جداکی از آنهای نیمار بود. نیمار هم همینطور، بحث شدت قضیه کجاست، علت این همراهی یا قهر قهر کجاست؟ »

تقویم مارکا اسپانیا، آنها دشمنی و انجمن باد نیمار و ایمبابا را تاید کرد و نوشت: «بعد از پیستون مسی، پاریس سینگرمن، رابط بین دوستان نیمار و ایمبابا آز بین رافا آست. نیمار در نهایت بدبینانه در کمپین ایمبابا، کوردات، لایک، کارادا، تا، نچان، داد، خوبا، بایین بازیکن نرد. »

دریافت اطلاعات دفتر میز اداری میز اداری راضی است. پس از شکوفا شدن می توان به آن دسترسی پیدا کرد و در دسترس قرار گرفت.

بختر بخوانید: