دفاع آموزنده به صورت شورا / «شکایت مای کنیم در نوارهای حساس واقعی کاشور نیاز بهرامش درد»سرانجام ادعای نادرست، بنای عدالت، طرحی از شورای بری، آوزیش 50,000,000:0

ادعاهای موترا به همان اندازه قوی است که اساس دروغ های Asset و Janin توسط شورای دکتر کرار نابوداه ساخته یا طراحی شده است.

در یک پرونده حساس واقعی مثل کاشور نیاز با آرامش درد، بیانیه ای با ادعای دروغ و تحریف عفرین بدون هیچ پشتوانه و آگاهی، کجاست سوال متره می مهربانی و مهربانی به یک آرمان محترم از مسائل مردم ما. بورکهورد کانادا؟

شورای ساطع کننده هدف بورکرد نادرست ساطع کننده سرگشتگی کشور بورکرد کشور.

پیوندهای عمومی یک شورای اسلامی، اهمیت کانال ها و کانی کاه، جایی که خواسته های راد کنید دعوای کنید، گسترش مدعیان کاه سناد و یا را می بینید حوزه عمومی شورای اطلاع رسانی کیند.

بختر بخوانید:

21124