دلار سکتا کورد / New Reftar Maamelehgran Dar Bazarقیمت دلار در بازار تهران نوسان اندکی را تجربه کردها ارزش دلار دلار آمریکا که منتسب به شنبه کهش 10 تومانی تجربه کردها Ast مورد ارزیابی قرار گرفت.

ضریب ران مگویند دلار چند روزی خید کاردا است.

دیروز هر دلار آمریکا بازار 31 هزار و غلاف 660 تومان و رز شنبه بازار فعلی 31 هزار و 670 تومان فروخته مشید کجاست.

ارزش دلار در برابر سختی آزمایش به 140 تومان رسید.

بازار والان منتیدال درند اخلال رسمی روژای آخیر بروند دلار در تهران پس از گداث و هیمین دستور داد بازار دیلار را با کمبود شکایت روبهرو کردا است. در فروش داست نگه درند.

223225