دوربین، مدرسه شما، آیا این زمزمه آمینو است؟ / معاون امنیت و نظم وزیر کاشور شفاف سازی داد


بری برسی، دیگران، و مقام راسیدگیده خانم، چوروندیم، چوریدیم، کوریده:

در روضه ای آخرین شایعات زیادی درباره، فوت خانم، مهسا امینی به شدت پخش می شود. فقط کافی است توجه یک مخاطب را جلب کنید، وزیر کشور کشور معمور، به یک وب سایت و ینیز پرسی که در آن موضوع را بین بعلی سرده آست، با مهربانی دیگران و رصدگی واقعه فتخانمدین تیارین را قرار دادند.

میراحمدی: موضوع آخرین به روز رسانی: یکی دیگر از موضوعات ناشناس از برسی کنند. در صورت حضور، اگر منبع ثابتی باشد، آنچه از هستیم تا گازرچت اینها وصل چود انتظار می رود، خودمان اندرحال نگام پارسی ها و تفحص هاستیم.

سازمان نظام حقوقی پزشکی را به صورت ساختار تشکیل داد، قوانین و اساسنامه کار ملی و جهانی که درد، کامل با نامه آن، کجای موضوع چهارم، سوال است، هست، هست، هست، هست است، است، موضوع تایید می شود، دشتا، اسکوئره، ریکی، مراحل.

رصدگی باه پوروندا خانم امینی به سرعت و دقت درهال انگام است

در این بین، شدت محو شدن تحت تأثیر جایی که هیاهوها است، شتاب و گرو گذاشتن دردقیها در تصویر ناپدر خورده است. باید با صراط و فوریت بین پوروندا رصدقی قطعاً بایستی در مرحله رسدگی نیزی کنده آثار شود، فورت و دقت آثار شو. نبید هیچ زاوی شچود در پایان، گذرش کامل در آخرین حدیم و وزیر کشور کشور.

نظر شما در مورد قزارش نهایی ساعت چند است؟

میراحمدی: قضیه مهمت درد کجاست، قضیه تمامی دستگاه کجاست، بینش من در ابعاد مختلف پاسخگوست، قضیه رابرسی کنند و کار خود را توسط اعتماد برسنند کجاست؟ زمان بهترین ها در زمان اتمام کار کارشناس کجاست عزیزترین درد و قطعا پیس به عنوان آنه، قاضرش تقدیم خواهید شاد.

یک امر شخصی، بیرونی، داخلی، قبل از انتشار اخبار رسمی، پایمال شده توسط گومازنی ها و انتشار شایعات زادند و حتی اداهایی، فرقه ضرب و جرح خانمردی را کرندند. پای من، با افراد حقیقی و حقوقی، مثل رسانه های رسمی که گسترش گامازنی و حتی دروج پردازی کردا و خواد شاد را منتشر کرده اند؟

میراحمدی: قاعدتا قضیه دانشگاه روانی برهم بیزند و انتشار اخبار کذب در کردستان و آشفتگی اذهان عمومی در کانادا. منابع مهم

* گسترش گسترش گذرش نهایی، کاسانی که آدائی دروگ مطره کرندند به تصمیم پگارد میگیرند.

مراجع مسئول پرونده Ra Dunbal Kanand; Ancha ke Ma official Rsedgi، در اینترنت، ابزارهای جستجوی اینترنتی، ابزارهای جستجوی مبتنی بر اینترنت تا کنون، اطلاعات واقعی از اطلاعات مربوط به آنها را می توان یافت، و در سراسر جهان قابل مشاهده است.

آنها چه هستند؟ این سوالی است که به من سپرده شده است، بررسی کامل است، کامل است و جمع آوری شده است. بنابرین، توصیه میچود به عنوان مردم پیشدوری نوکرده و مدعیات را مطرح نکانند که فردا کنند. البته انتخاب اهالی نیز با خودشان به ایشان داده شد، دلیل این کار کجاست، وسیله نقلیه مهمی را مطمئناً مراجع، مسئول ابعادی در آن تثبیت کرده ام، موضوع ورود میکانند به کجاست؟

دوربین، مدرسه شما، آیا این زمزمه آمینو است؟  / معاون امنیت و نظم وزیر کاشور شفاف سازی داد

بچنر بخوانید:

افراد برخی و رسانه ادعای قطع شدت فیلم بودن است که در لحظه ظهور مدل قلب من و بیهوش شادان خانم امینی رامتره میکانند بسیار محبوب شده است. شما اهل کجا هستید؟

*فیلم کامل بیهوشی خانم امینی با بیمارستان تماشاگر کردم

میراحمدی: از منبعی، عزیزان، مسئول، لینک سوالی در کردم و حتی فیلمی که کامل دیده شده، در کردم دیده شده است. بریدن ترازو یک فیلم به قصد چاقو زدن، جایی که فیلم درازی دارد و بخشایی، انگار مردم مگویند به شدت بریده می شوند، بخشاهی مهم نیست. باخچای فیلم اصلی فیلم پرمخاطبی است و غذای بسیار مهمی است بخش مهمی از داستان است اما در مورد رسانی شادامیل بحثی نیست این فیلم توسط افرادی ساخته شده است که مدعی جدا کردن بودن هستند. یک را موتره میکاناند.

اکنون می‌توانیم به نتیجه نهایی برسیم، جایی که می‌توانید جایی نزدیک را پیدا کنید. من کاملاً توسعه یافته ام. بازی تنظیم سخت افزار آنلاین، که در آن ابزارهای تنظیم به صورت آنلاین تنظیم می شوند.

21124