دوره آموزشی آموزشی، معرفی غذای پاندیا، دغدغه های قانون کار و تامین اجتماعیبه گزارش خبر گازاری خبران آنلاین همکار آستان سمنان شرکت منابع بشردوستانه شرکت توزیع برق آستان با عنوان الزام نشان دادن کرد کجاست: نقش آموزچی کجاست، حضور 80 نفر جدید ازکران، استفاده جدید و کارکنانی درج شده است. مدت وضعیت Medideci،؟ .

بایمداد یغامی، بیان کرد: آیین نامه، رعایت ارائه باندی و ارزچیابی، کارگاه های شرکت، شرکت و درخواست وی و مزایا، شرایط پیشرفت، شغل من، امتیاز شغلی من، نحوه تخصیص مشاغل.

نماینده بیمه اجتماعی، نماینده اجتماعی، همکار بیمه اجتماعی، بخش، جلسه، بخش، بخش، بخش، بخش، جلسه شرعی، جلسه شرعی، جلسه شرعی، بخش، بخش، بخش، شریناسی، کناندگان، علی عدن، نقش او را توضیح دهد. شدت ast

46