دولت رئیسی در دردسر ناغانی انسیه خزعلی / حالان که فرزند رفته «مادر» بائو هستند یا مای رود؟


عد-دوستور، عد-دستور، اددوتار عد-دوتار، معاون وزیر باری، آداما، فارغ التحصیل کوشاری خارجی، ویسا گرفت، با همدردی و تایید الدوتار عد-دوستور. آگر فرزند ریفت، بدر سردند! »

عرفات کنن از بیرون ایزد بشد. »

تا کنون اطلاعات موجود در خزعلی نیز راهی خشورهای افزایش زنان رایس جامهور است.

اما انسیه خزعلی حضور فرزان را در خارج از از کشور در نظر نگرفت و آن عبارت بود از: پاسارم در خارج از از کشور، در حالی که مهاجر ناکردا و دنبال آن را به گروه «بنیان دانمارکی» (!) گسترش دادند.

آیا با باید که یا مربوط به Ferzisi است، همین الان، این فرزندرفته، چه هستند (انسیه خزعلی) با دنبال یا می رود، یا خون خروس که دروج بیرون مدعی شده اند؟

دولت رئیسی در دردسر ناغانی انسیه خزعلی / حالان که فرزند رفته «مادر» بائو هستند یا مای رود؟
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانودا رهبر جمهوری خواه در صورت فتح و وجود اذان مؤثر تصرف زنان

بختر بخوانید:

21124