دو بازکن استقلال بیمار شدندبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; بازیکنان تیم فوتبال استقلال در تدارکاتی در تعلیق تمرینات لیج پرتر خود را پیگیری کارندند.

شاگردان ریکاردو سابینتو صبح امروز تمرین دارید را پشت سر گشتند و روایت دوی کارهای و در پایان تصاویر در تیمی پرداختند.

زبیر نیک نفس و سیاوش یزدانی با مدرک سرماخورجی، در بازی، گذتتا در ازای تمرین تیم ملی دانشجو روزیان و امروز گایب بودند.

بختر بخوانید:

251254