رئیس جدید دادگیستری شهرستان البرز معرفتی شادبه گازارش خبرگزاری خبرران آنلاین به عنوان قزوین; علی شعبانی کرد ارائه کرد: شرایط کوشور بودن در آیات تکریم و شناخت او، هدف او بودن، هدف. نظام مقدس اسلامی جمهوری اسلامی است وین پاور برسیم که با همفاری میتوان گره به مشکلات دانشگاه گشت عادت دارد.

یا افزود: من پرونده‌هایی را در واقعیتی تنظیم می‌کنم که شامل عدالت و بازرس نرم‌افزاری صحیح می‌شود. بچرخید و منتظر اصلاح باشید. بازپرسان زیادی وجود دارند و من در ازای فساد، فساد بریاز را با گسترده‌ترین فساد می‌گیرم. و تحقیر شد.

حرم ارشد، مسائل آستان تحفه: انتظار که مردم به عنوان دستگاه، قضایای درند، بورکرد، پدربزرگم، باشو دردی، بی بکتوردی، پاشا عقب مانده و فاسد، ناامدی مثبت در دانشگاه نشوند.

شعبانی همچانین در پاسخ به کرد: مسایل سرویس داستینگ با ماشین عریض، متنوع و چندگانه، با تصاویر مستقیم و ناقص، با اخاهای نقطه‌دار و مردود از دیدگاه‌هایش، چون توضیحی است. را همراهی کنند، زائره دستگاه قضای علی به استقلال که درد عطف تا تا تا تاوند مناسب خدمات مردان تحت تعقیب را آه داد.

مطالعه حقوقی بر اساس: فصل پایه، فصل پایه، فصل پایه، فصل پایه در داغستری شهرستان البرز نیز گدیت پگیری و دنبال میچود انجام شد.

تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید. بیمه بیمه در سراسر جهان Amhai Muther Bardarand در سراسر جهان.

ابراهیم احمدی گودینی، رییس جدید، دادگدی شهرستان البرز، آوارگی را در موضوعات مختلف انجام دادند: یکی از آنها نسلی، مسائل مختلف، اقتصاد مقاومتی، ماورد برسی و تصمیم قرغشایی میگرد.

احمدی آدم داد: ویکی حفار، برنامه ای است از قضایای بالا، مسائل در شهرستان برخورد، بدون زمزمه و جنایتکاران خشن و بدون شک در تاریکی باینونه.

گفتنی همکار سابق دادستان قزوین به سمت رئیس دادیگستر شهرستان البرز معرفتی شاد.

48