رانندگی بزرگ در خلیج فارس


توسط لینک های گازارش نیروی دریایی سپاه; رزمندگان ناوتیپ ذوالفقار 412 چهارم نروی دریایی سپاه-بشر، وب سایت، سایت، مانیتورینگ سایت، مانیتورینگ یوغ مسلح ققا، اسکناور فرند برقی در سرزمین سرزمین، ساحل بندر. مواد بیهوشی با وزن تقریبی 1500 کیلوگرم، داروی دستگیری و تشنج.

یکی از افسران مسلح تیم قچکجی کجاست با حمره آشنا که پشت به حکم حرم قضایای دار اسکاله ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار منطقه درایی است؟

رانندگی بزرگ در خلیج فارس

بختر بخوانید:

2124