رایج ترین اشتباهات برای کاهش وزن – دکتر رویا خادمیان


رایج ترین اشتباهات برای کاهش وزن

واقعا قصد کاهش وزن روشهای عجیب را دارید تا به این هدف انتخاب کنید. روش ها کاملاً باز شده و احتمالاً از مواردی حتی برخی از نتایج عکس گرفته شده است.

در اینجا بدترین توصیه های رژیم که بدون پی بردن به نتایج واقعی واقعاً ممکن است اتخاذ کنید ، معرفی شنید ، معرفی اند

کاهش وزن در طول مدت کوتاه:

خوردن غلط یک فرد به چاقی می شوند ، با ھفته و چند تغییر نمی توان و زمانبر را پیدا کرد. با پایان این مدت فرد دوباره به عادات قدیمی خود بازمی.

توجه به مصرف کالری:

مھم است اما ھمیشه این گونه کاوش کالری مصرفی نیست ، نتیجه دلخواه به دست است. این است که وقتی وزن کم ھم چربی ھم عضلات بدن کاھش می آید و این خوب است. عضله ، ماشین انرژی سوزی بدن است. عضلات از دست بروند ، از اعمال حیاتی بدن مختل می. رژیم به گونه ای که توده و فقط چربی بسوزد ، شاید نشان نداد سایز بدن بسیار کاوش را پیدا کرد.

اجتناب اغراق آمیز از مصرف کربوهیدرات:

ھمه کربوھیدراتھا یکسان کمک. این که یک رژیم سالم برای ماندگار و رژیمی است که گروه ھای غذا در آن وجود دارد. حتی چربی ھم نمی تواند از خوراکی ھا حذف کند. که از ھر گروه به شکل سالم استفاده کنید.

یک ساعت ورزش در روز:

به جای یک ساعت مستمر و ورزش روز را داشته باشم. می توان یک ساعت به شش دقیقه تقسیم کرد و شش بار روز ، بارر بار به مدت ده دقیقه ورزش.

حذف کامل گلوتن:

گلوتن ، یک نوع پروتئین موجود در گندم است. از افراد فکر می کنم که با عدم مصرف گلوتن ، لاغر می. در حالتی که کاوش آنھا ، نه حذف گلوتن ، به دلیل حذف آن گروه غذایی است که گلوتن. بدون گلوتن ، تنھ زمانی که گلوتن حساسیت می شود و دچار بیماری سلیاک می شود.

مصرف غذاهای بدون چربی:

۶۰ درصد خوراکیھای کم انرژی کمتری نسبت به انواع معمولی آنھا. این است که کارخانجات جبران بی ھای کمچرب ، به آنا شکر اضافه کرد. این خوراکیھا مزه شیرین هستند اما شکر استند و مزه شیرین لابه لای دیگر مزه ھای این پنهان شده است.

اجتناب از وعده شام:

کل انرژی مجاز روزانه را وارد کنید و در کافی فعالیت. کلی رژیم کاوش وزن است که می سوزانید ، انرژی که از غذا وارد بدن خود می کنید ، بیشتر. فرقی نمی کند که را در روز مصرف کنید یا.