رشد بایرامک ​​بورس در نخستین رز هفته


به قازرش خبر زری اخبار آنلاینهر کیف با 2 هزار، 848، یک رشید، یک کرد، و شماره آن یک میلیون و 314 هزار، یک رشید مشخص شده است.

رقم هموزین نز امروز هزار و 298 یک رشید کرد و دارای عدد 381 هزار و 648 یک رشید است.

نمادهای چکساز شبنا، شبندر، خودرو و خاصه امروز سبزپوش بود و نمدهای چکساز شبانه، کگال و فجر امروز سرک پوش بودند.

نمادهای شستا، شبنا، خگستر، خودرو، شبندر، خاصه و کالا امروز به صورت عبارت نمادهای پرتراکنیش پودند.

رشد بایرامک ​​بورس در نخستین رز هفته

دکتر فرابورس با 42.40 مشخص شده و یکی دارای 17 هزار و 942 یک رشید است.

223227