روایت ربیعی به نظر ایشان «پوشک مشروط و انقلاب شبهات اسلامی» لازم است.


علی ربیعی،سخنگوی دولت روحانی نوشت:

1/ مشروط بدون قانون مفهومی،

دیکتاتوری رضاخان با عنوان نتیجه # مشروط بازنمای شاد. سوگند – تعهد

قانون اساسی دارد، عنوان خون بهای، انقلاب، مرسوتییت، و وعده داد دارد.

2/ حفادت مشروط و کودتای شخمند اسلامی به پاسداری از سکتوه های و حضور همیشقی درپایی که صندوقدار است محول می شود.

گرمی باد یاد شهدایی مشروط و کم رنگ، فداکاری ها و رشاد ها های.

روایت ربیعی به نظر ایشان «پوشک مشروط و انقلاب شبهات اسلامی» لازم است.

بختر بخوانید: