روایت مؤثر رسانه، یعنی «اصولگرا چون تو رفتی و گو با یک فرمانده ذن» «یگان ویهه» / «ذن، زندقی، آزادی» این سوء تفاهم یا سوء تفاهم نیست.


کبری آسوری، موثر رسنا ایزولوگرانوشت:

یکای آفرماندان یگان ویجه بانوان (ایگان زنابی) گیفتگو می کانم. مسلات صحابات مای کیند; آرام و بالبخند. تولید 65 سال، با درجه منظمی، در ارتباط با نتایج دانشگاهی و البته مادری فارسند است. همسرش همکار است. با خدام، فکر می کنم “ذن، زندگی، آزادی” سوء تفاهمی نیست من دوست دارم 🙂

روایت مؤثر رسانه، یعنی «اصولگرا چون تو رفتی و گو با یک فرمانده ذن» «یگان ویهه» / «ذن، زندقی، آزادی» این سوء تفاهم یا سوء تفاهم نیست.

پیتر بخوانید: