روایت من این است که در سحرگاه میرسد غواصی را با جشنواره دیدم؟فیلم «نهرخین» با بازی کارگرانی جواد افشار و تهیکانندگی حسین پارسای با بازی تازگی پروانه ساکت دریفت کردی است.

حسین پارسایی که اولین تجربه خود از سینمای خود را با عنوان تهیّه کننده پشت سر میگدرد، تصمیم آست در فیلم را به موضوع دفاع مقدس با تولید پارسند می پردازد. Film ke Darbara Shahday Ghawas Est.

«نهرخن» مناطق وسیعی را در طول هشتل، دفاع مقدسی که برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌شود، گسترش می‌دهد.

نشان می دهد که فیلم «نهرخین» توسط تینکه پش، آگز، نهدا آست، احتمال آنکه تهیکاناندا، کارگردان، نوار نسل نسل شید ساخته شده است. مرده پولی کجاست فیلم میتوان رنگ چهل و یکمین جشنوارا فجر راا به بگیر آه خوب.

لازم به یاداوری استکه پیش ایس عین، پوریا آذربایجانی نز در سالیل 1394 فیلم اروند رأ با موضوع غواص شهدای بسیار عصبانی بود.

572454