روبروی گما کرمان: برنامه های سفر رئیس جماهیر به عین آستان پراساس اولویت آن پیگیری چود است.نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در رایزنی اداری آستان کرمان در مفرح ایام شهادت اباعبدالحسین.

حجت الاسلام، علیدادی سلیمانی، وحدت، وحدت، حمدلی و همراهی آستان کرمان، عامه ترین آگرای و فرهنگی و نامیندگان رأع لعظیم انجم صحیح آمور برشمورد هستند.

وی هماشینین اعلام کرد: عامل اصلی، کاما، دانشگاه در امام حسین (علیه السلام)، خط معتبر از امام معصوم (علیه السلام)، شیطان، شهوت و جهل، پسندیدن است.

ما افزود: پل، مقام، مقام، عافیت، آرزو باطل و جذاب است، دنیا مثبت است، معمای دانشگاه آن رز و کاما پیوند می زند.

46