روزنامه همشهری: مهران مدیری نان را به نذر رز می خرد / یا روگان رختا نذر امامزاده کرداپرسپکتیو آخر مجوس برخی چهرهها منند “مهران مدیری” را میتوان ازجمله کجایند با شمر اورود. چهاره‌ای که نشان دادا «مرد هیما دورانها» روی صحنه می‌رود!
مدیران من که چند فصل برنامه «دورهمی» را نسل کاراداست و فصل زمستان در فصل زمستان در فصل زدرهمی پاکش کے! البته کجا از مدیران من شکایت می کنید؟ کارگردانان تمام پولی راکا آشیانه کار می کنند.

ادعای مدیران درهمیت به عنوان قاچاشگران، مطرح، کرداح، روگان، رختای، به عنوان نذورات امامزاده، شادای آست. کارگردان من، یا d’in Magra Tinha Nest. هارهایی منند یا فه ورزاچ، فرهنگ و شنیدن هست که در بزنگاهی رنگ و رویی تازه بهخود گرفت و نان خود را در چنین فدایی گشتوگو میکانند. نان به نارخ روزخورهای که عین بازی را بهخوپی یاد گشتهند.

23302