روزی که تاج پرسپولیس را سه تای کردنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; شهرورد سوم دیر 31 میرداد 1348 و دار ارچوب راقبات های جام بچه های تهران برگزار شاد. در بازی آنلاین تاج موافک شاد شقت دوده. احمد منشی زاده، علی جباری و کارو حقوردیان، سه گل تاج را از ثمار رسندند. تک گیل پرسپولیس را کاظم گنجپور و ورد دروازه تاج کرد. اولین دربی تهران را در قرارداد عین بازیافتاد هدایت کرد. رضا وطن خواه، شاهد بر خطا، به روایت علی جباری، از ساوی داور، کارگردانی شاد و اولین، کارگردانی شهرآورد، تهران، نعم گرافت.

پرسپولیس:
مهدی عسکر خانی – ابراهیم آشتیانی – حمید جاسمیان (کاپیتان) – رضا وطنخواه – فریدون معینی – اصغر ادیبی – کاظم رحیمی – حبیب علیزاده – حسین کلانی – ناظم پور محمودباغ

تاج پادشاهی:
حسین قاضی شمر، منصورپور حیدری، رویز قالیچ خوانی (کاپیتان)، مهدی لوسنی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی زاده، کاروحق واردیان، علی جباری، حسین فرخزمی، داریوش مصطفی، مصطفی

در: ابوالقاسم حاج ابوالحسن با کمک حسین سلیم آبادی و بندر عمید – تماشاگر: 20 هزار نفر – کارگردان: رضا وطنخواه.

همه: دقیقه 8 احمد منشی زاده – 43 دقیقه – علی جباری – 89 دقیقه کاروحق واردیان
دقیقه 72 ناظم گنجاپور بری پرسپولیس

بختر بخوانید:

257 2514