رونالدو انگار یادش رفتا همبازی بودیم / معکوس


نوشته گازرش خبر گازری خبران آنلاین; منچستر یونایتد دیروس برا برگزاری داوادمین بازی خود در کجا کلاس لگ بیار در اولدترافورد، میزبن و وست پاد است. اریک تینهاچ هنگام شروع مسابقه با رسم پرچم ها، از ابتدا، کریستیانو رونالدو کجاست؟

تایم من بازیکان یونایتد بری گرام جردن وارد زمین شمن اولدترافورد شادند تیم توییتی شبکه اسکای کنار زمین حاضر باند چاکرا برنامه بخش زنده مسابقه دقایق. کارشناسان جایی که شبکه ke prae در بازی در اولدترافورد است با حضور بودند لوئیس ساها، جیمی ردنپ و گری نوئل بودند حضور دارد.

کریستیانو رونالدو مشغول عشقش به یک غلاف کردی به نام محل ایستادان کارشناس آسکای ریفت و پا لویی ساها و جیمی رادنیپ داست داد و احوال پرسی کرد. اما آه، پایینه نگاه نگاه گری نوئل، کردها با هم ملاقات می کنند یا کردهای محلی، و زمین برشت واجد شرایط آدام داد است.

رونالدو انگار یادش رفتا همبازی بودیم / معکوس

رونالدو کجا نقل مکان کرد؟ واکارت واکانشا درین بار بود که گرائه نوئل، درد یاکی از استار های بزرگ صالحه غزتا شیاطین سارک با حساب آنتی اید و زبانی دار در تیم باکریستیانو. منتقدان آنجا که گفتار رونالدو میگفتند بی محلی به گری نوئل نچن میداد کریستیانو انتقادی از را دارد.

رونالدو را کجا منتقل کردی؟ گوربانی آن زمان رونالدو جیمی کاراگر، ستاره سابق یوروپل، باد مانند گری نوئل منتقد معروف است یا دارای شخصیت است. در چند لحظه که ددار یونایتد و لیورپل در بای کارشناسان شروع کردند، حاضر به عنوان گرین نوئل کوش و بش کرد و خلیج کامل محلی کارار بهن بورشت.

جیمی کاراگر دش بدون کاما پشت سر رونالدو رونالدو کوش امدی گری.

رونالدو انگار یادش رفتا همبازی بودیم / معکوس

و اما امروز گری نوئل با ماگرا و آکنیش نشان داد. زمان من، میکا ریچاردز توئیتی، یک کرد پراکنده کرد در کوتاه است، زمانی که با نوئل دیده میچود همراه بودم. ریچاردز در نقش نوئل پرسد: “خانه من، رونالدو، آیا او احساس خاکستری شدیدی می کند؟” و یکی از ستاره های سابق یونایتد در پاساخ به آن گفت: «رونالدو توری رافتار مایکند که انگار نه انگار ما همبازی بودهایم».

رونالدو انگار یادش رفتا همبازی بودیم / معکوس

بختر بخوانید:

257251