رونالدو در پایان منچستر بورگشت!به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; کریستیانو رونالدو یک دوره انتظار است، دیروز (دوشنبه) با منچستر، بازگیشت، تا پاشگاه، منبع، اینداش گیفتوگو، کانادا.

به گذرش ورزشی هانویس شخصی لانه یا انجام تمرینات از استریونتد حاضر خدا بود یا، یا CR7 قطعا با اریک تناخ نز ملاقت خدادشت. جایگاه کانونی باشگاه که در مقابل فروش بودن نیست، قطعی است، رونالدو است. استابلایزر Bray Manden یا Ngah Meknand.

بختر بخوانید:

258258