رونمایی پیراهن زرشکی تم اپی پوش! / معکوس


به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; باشگاه منچسترستی امروز (صحشنبه) بهر رسمی از پرهان جدید در تیم رونمائی کرد، پرهنی که تولید شرکت «پوما» است. نیو پراهن تیم تهدیت پپ گواردیولا که تصمیم جدایی نیو پراهان تصمیم دهند، رینگ کریم و مشکی است. ایستینهای در پیراهان یکدوست مچکی آست.

تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی.پ گواردیولا،

تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی.پ گواردیولا،

تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی.پ گواردیولا،

تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی.پ گواردیولا،

258258