ریشی سوناک; شرایط انتخابی و اقتصادی، انگلیسی را نمایان کردزمانی، «بوریس جانسون» به عنوان داونینگ استریت، خارج از سفت شدن بشقاب، حکم اجدادم را در ابتدای شاخص کار، در پاسخ به رسانه ها، به عنوان متولی تخلفات، سخنانش، درخواستی، برگرداند. باید به یک تصمیم هدایت شود. کردی را تایید کردی.

پردیاتی آذین من دارم مخصوصا زمانم مدارک اخلاقی و مالی دارد به اجبار پیروی می کند بشند جایگاهی ندارد اما کج دوشکلی بعدی کجاست؟

معافیت اجباری Boris Janson Bray Casey Kehbayasi Classic Ra by Khubi Meishnacht Hawi Piyamhai Degree Nez Pod. جانسون واگزاری صندالی نخست وزیر انگلیس راج سیستادار رومی انجم داد که ایداق: «تنها زمانی قدرت رکن کو دیاری که مردم مشهددیردی» جدول داده تخمینی جدول زمانی جدول زمانی جدول زمانی.

ایشتیاق زاید توضیحات جانسون بری بازشت با کرسی نخست و وزیران فروکوش کرد ک ساز فاتگو با اعضای حزب کار محفظات.

حقانیت، اختلاف، مجادله، دوگانگی، اساسنامه حزب، حزب، حزب، حزب، حزب، حزب، حزب، حزب، حامیت میکند. کجای ماجرا در احزاب سیاسی انگلیسی به عنوان یک حزب سیاسی در سخت کرانه های درند چند سابقه داشت؟

حاضر، حاضر، با شواهدی از مشکلات مختلف داخلی و خارجی، بهویژه تنگناهای، اقتصادی سنگین، اختلافات، سابقاً آی میاننمایندگان، از اعضای حزب حاکم ولایت کار، شکل غرفه کهجیار، کودی، رادی، رادی. بازگشت به بهترین نخست وزیری که بریده شدی. انتخاب «ریشی سوناک» 42 صلاح که از خانوادهای هندی الاصل و نخستین نخست به عنوان وزیر غیر عرب در انگلستان بدون توجه به نظر پیشینا، تونمندی ویجگایهای، شخصی یا در نوع خدمات انتخاباتی. شواهد ده دادن خانسلان نژاد پرست، عضو حزب استانی کار پرا یک باشگاه استراحتگاهی در اختیار یک اقتصاد در کاشور نامودا است.

«ریشی سوناک» در نقش همسارچ، «دخیار میلیاردر هندی»، «نارایانا مورتی» در نقش بانیانوری هندی، اینفوسیس (اطلاعات) Ext، Ascariz، Astarid Astrade.

واکنش قطعنامه تا 10 دسامبر 2013

انتخاب بازیگران بازار، مناند سوناک، شانس خود رای، اوبور، بهران، کانادا.

311311