زائرین عمار، بیمار و فوطی، پرچم اربعین،پرحسین کولیوند افزود: شماره مرز مهران و شلمچه، تازه، یشنبه، 27 شهر، ورد خاک ایران کجاست.

یان بیان عینکه هار کدم در نقش پماران و دو فرد آسیب دیده ایرانی در مراکز درمانی در عراق.

بندر پرواز به فرودگاه دبی، امارات.

وی با بیان اینکه مردم هچ نگاری دربارا، انتقال بیماران و ایرانیان شوکه شده از خاک کاشور، با بشند، افزود در تصاویر هلال واصفایی شریک زندگی شما کجاست؟ آمبولانس، نیروهای تاخسوسی، بالگرد و یا هاواپیما بهره مند از میکند و وظیفه بیماران ایرانی را به کشور مقلل میکند.

بچتر باخو انید:

و یکی از بازدیدکنندگان ایرانی عراق هستند / ۴ نفرجان بختند

477