زلزله 5.4اطلاعات جزئی زمین لرزا 5.4 ریشتر زمان 3:51 دقیقه 13 محرمه در عمق 10 کیلومتری خوی فیت: خوشبختانه زمان رضا کجاست؟

سالم خویی افزود: در صورت سقوط رازه 5.4 ببخشید درب خانه به شکل کامل و شدید خرابکاری زده می شود.

و وقتی صحبت از اتلاف خانه های مختلف در شهرستان خوی خیابان شاده می شود.

استادیوم دبیر بهران خوی هدیه: تکنون 265 نفر از شهروندان با مراکز ارگانیسم، بررسی کردی و ضرر از داست پرس ست.

بعد از گلدهی زمین لزرای 5.4 امروز تکنون 25 پی اس لاراز دیگر در خوی رخ دادا است.

همچانین مدیر منطقه استاندارد بهران آذربایجان غربی منصرف شدم: زمین لرزه 5.4 ریشتر خوی 280 برجی غدشت را آسیب دید.

امیرعباس جعفری با اشاره به زمین لزره 5.4 ریشتری 13 محرمه در خوی و بیش از 24 ص برای رضا افزود: ساعت رزح کجاست در عرض 3:51:28 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که تیم محلی. هفتی. و خدمات کالج دستهای راسان در صورت عدم وجود مشکل در.

وی بیان فی اینکه فی برزاه تاخایی لرزه ترکهایی رستای گازارش شادات است، افزود: خوشبختانه از عین زمین لرزا تلفتی جانی گازارش نشانداست.

جعفری گفت: در پی زمین لزره خوی 280 نفرس ترومات زد شادند که 210 نفرس با عکس سرپای مداوه و 70 نفرس شیرینی شادند که خوشبختانه عموماً گفته می شود که خوب است.

مدیر منطقه استاندارد بحران آذربایجان خاطره غربی نشان کرد: تراز زیان مالی کجاست وقت رضا در داست پرس است.

233233