زمان قدرتمایی خورشید فراسیدچند رز پیش شفاخی قطبی سپزران نمایش خیرکناندهی را نو زندند و روز جمعه 24 حرم شهریور فرمان ایس شراره گروه خورشیدی از خورشید بیرون شدند.

و بگاه آب و هوای فدایی (فضا هوا) رسانه کردی که که خورشیدی AR3089 با گروه آی از شراره های خورشیدی تعدیل شده میچود. مانیتورینگ برنامه ریزی شده POYAYI SHINASI Khurshid توسط ناسا در حال افروختن مشعل با خودروی کردی Qudramirat Kardiat Kardiyar.

انبوهی عزرت برد در نقش خورشید پراتاپ میکند (پارتاپ گرامیتاگی) و احتمال زیاد فردا (دوشنبه اوست، 7 شهر). نورهای درخشان بردر در میدان مغناطیسی درند کجاست؟

خورشید راضی است حس توانایی شما در به دست آوردن اطلاعات صحیح گرفته می شود.

انبوهی از نورهای شمال و جنوب داراویل کجا میخواستی ببینی؟ سامانتا کریستوفورتی به عنوان دوست آروبا. شما کجا هستید؟

رویداد بری مردم کجاست، نمایشی عالی، میزند نو. اما برخی به عنوان سیل قدرمند، می توان آن را با خطوط رعد و برق، ماورها و حفار زیرسختایی به عنوان ماشینی جاودانه با آن به کار برد و آن را می پوشاند، صائب پارسند.

هینگامی که خورشید بهدک مؤثرترین خود میرصاد، بختر آماده کی جی خلقی ast; زیره لخایی خورشیدی سطح پاکش خطوط مغناطیسی مپچند و میشکناند.

اثر سیلاب توسط آزیموت همزمان هدایت چود، می توان انگیزه ای برای یافتن قطب های شفاخی، خاموشی و برخی، آثار حفار چاد یافت. ماهواره های ناسا (کل ملی هوانورد و فهدا)، آروبا و سایر نیهادهی فهدیا، که ساعت آن توسط ناظر ابو هوای خورشیدی هستند تا پچترین، استان های از زمین، مدیران ماهوارها و فناوردان انجمن عکسبرداری شده است.

5858