زمان مصرف قرص کووید Merck بسیار زیاد است: اگر نتیجه ای خیلی دیر برسد یا آزمایش از دسترس خارج شود ، فرد بیمار می تواند به آسانی آن پنجره عفونی اولیه را از دست بدهد – یک ضرر بزرگ ، اساساً برای مولنوپیرویر. ” بیماران یکبار در بیمارستان ، “


ارائه شده توسط / u / shallah
[comments]