زمين لرزهبه گزارش خبرآنلاین، زمین لرزه 3.7 ریشتری ساعت 06:58 بامداد حوالی بندر استان هرمزگان – لرزند بود. زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری رخ داد کجا بود؟

ذرات زلزله توضیح داده شده توسط Zer Ast:

زلزاله بیزرگی:
3.7

نوع بزرگی:
MN

مکان های زلزالا: 24.79 شمالی و 55.35 شرقی
عمق: 16 کیلومتر
من جای خود را قطع نکردم: 1.74 +/- کیلومتر پیچ شمال به جنوب
2.22 +/- کیلومتر در جهت شرقی-غربی
منطقه:
استان هرمزگان

جداکننده:
30 کیلومتری بندرخمیر هرمزگان
بنرهای 43 کیلومتری هرمزگان
۴۶ کیلومتری کنگا، هرمزگان

۴۶۴