زمين لرزهزیارتگاه های رسانه های محلی، کرندند زمین پس از زلزله 6.8 ریچتی امروز دوشان در آستان «سیچوان» واقع در جنوب غربی چین بیش 30 نفر جان خود رااز گرد و غبار دادند است.

قلم های امدادی شمیل سه ها هزار چادر 10 هزار تخت تخت و دیگر لازم است زلزله زده “لودینگ” آدرس کانن طبیعی استانبول تخصص یافت آست.

اداره اورژانس چین تکنون پش آیس 1100 پارسنل عمادی از منطقه مزکور اعظم کردا و پش عزد 100 پیش اذانهای همسایه در رویداد آمادا قرار درند بازدید کردند.

233233