زندان های استان کرمان تحت تعقیب هستندنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; جات اسلام و مسلمین ابراهیم حمیدی در مجموعه مددگویان زیندان شهرباببک با قدردانی از ناپدید شدن آن و پگیری هی کارگردان و مدکاران زندان ها، عنوان پاسخ: روزای زیندان ها و مددگویان زیندان ها ها ها ها، مسائل هاها، هاها، هاها، هاها، مسائل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها،

نمایش دشت: اعضای بالاچ و همت، آشتی دادن یاران شوراهایی، حل اختلاف در همه چیز، نشان دادن دشت.

و یان کرد: زیندانیان در کجا و راموزی، مسائل فرهانی، عموزه هاقرانی و ….

نماينده علي قوه قوه در اتاق هاي نمايش آدم آدام: توانمندي هاي من در نقش امروز در ارائه گروهي، سرافرازان نظام مقدس جمهوري اسلامي معاونت.

حجت اسلام والمسلمین حمیدی افزود:تمام مودواتی به عنوان دشمن متره،می چاود،همین،رفته،است وجی تاسف درد،ک ادح کجاست دروگ هارامی خورند با حرکات من مای زند و دانشگاه راچیشی غزنی

چه عنوان کرد: فرجی که فریب شعار آن و دروگ حی دشمانان را مای خورند باید فکر تامیل کنند بادانند کاردن پشت کاردن پشت کاردن و حاصل آن دینبال در چیست؟

سر هر بابا، آستان کرمان، اعلام کرد: مرد زمانه، از عقلانیتش، از مسائل تقسیم و تحلیل کانادا، به من خطاب می شود، دشمن چیست، آن ترازوی منسوب به رژیم اسلامی سرکش است. و ترازو چیست، رژیم دشمنی کجاست؟

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ازاردشت: دشمن با بامبران فکری تلاش می کند مردم و گوانان راز واقعیت نقش بادرد است.

و با استناد به آن کجاست تقاضای این مقامات، چنانکه شکم مردم و هستند و هموره، به نظر خدمت صدیقه، صنفی به هم پیوسته است، می کنند، افزود: به دست همواره دشمن را. باشنسیم و بادنیم کشه دشمن، آنها دشمن و خارخواه آشیانه مردم هستند.

نامزد نمایش می دهد.

حجت الاسلام مسلمین حمیدی افزود: در نواحی مجاور به میزان همپوشانی آن با میدگویان زیندان ها می کنیم، رفتر مدجویان، آثار ماورد برسی قرار مای گرد.

ما آدام داد: ناپدید شدن فرد شوم من که سبقت کفری هستند و نظر اولین بار ورد زیندان می شوند و ظهور ندامت می کیند ایزدارت حداختری برخوردار شونده.

48