زنگ خطر بریک پرسپولیس!توسط گازارش خبر گازاری خبران در رده آخر تیم رسپولیس مقابل هوادار تهران ۴ سرخ بوش با کارت زرد روبرو شادند ک دیرین میان گئورگی گلسیانی مدافع گرجی ۳ اطلاعیه تصمیم اوستان.

حافظ، زرشکی، زرشکی، زرشکی، بادیان برود.

بختر بخوانید:

2512574