سابینتو، مدافع استقلال، به کارگردانی کردهامانتور که منتظر تیتی که سایوش یزدانی در صفحه شخصی کرد، بری یا سنگین تمام شاد یا نتوانست درین زهر امروز تیمش شارک کانادا.

یک بازیگر مستقل با انتشار توییت هایش در انتقاد از او به عنوان سرمبی، خود پرداخت و در نقش ساپینتو با استفاده از کلمه «ندیده» یاد کرد به موفقیت دست یافت. در جاذبه های توریستی، یک مرد پرتغالی متولد می شود در پاورقی مکان هایی که ورزش کرد پخش می شود.

پ مثل اینکه میخوام حضور خرمای امروز و خرمای استقلال و یه گروه ورزاشی انقلاب شاد یا پی اس ایکه یا داگایقا را پا ساپینتو با سحابات، برگزاری شاپ رک کرد تمرین.

ظاهراً انتشار توئیت های جنجالی، سابینتو در جریان آنته تز، تصمیم اتاق او را افزایش می دهد و شواهدی برای آن یا اجازه حضور در تمرین امروز دادا وجود دارد.

این عمل می تواند فشار خون را افزایش دهد.

258258