ستاره دورتموند رئال مادرید را میکوهادبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; توسط گذرش رلوو، رئال مادرید تمدید شد، جود بلینگهام را جذب کرد، به من فکر کرد و از زمان Est با او رابطه داشت. در حالی که کارهای زیادی در این برنامه وجود دارد که می توانید انجام دهید. قطعا انتقال اسانواحد بود زیرا گود بلینگم تا تبستان 2025 با دورتموند تصمیم و زنبورش بری فروش یا یوهان مبلغ 90 میلیون یورو هستند. علاوه بر این، تیم های با راال مادرید بلینگام راغابات خاوند کرد را جذب کرد، در حالی که صفیدپوشان مادریدی مطمئناً بقیه تیم ها پارتی درند زیرا بازیکین را به او نسبت داد که یوهان به راال مادرید است. غذای گفتا عطرفیان جود بلینگهام، یا انتقال فیکر می کیندا از سانتیاگو برنابئو باترین ارائه بری آینده آش خوهید بود.

بختر بخوانید:

257251