ستاره ما را در پای خود به شارجه، امارات بفرستیدنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; نقل قول فابریزیو رومانو; بیشنهد مهم الشارجه است، منبعی است، پیش از آن تصمیم غرفث است. ارزیابی قبلی HFP Rum و Uuntus Est. حواستان باشد که این یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم و یک ظاهر است. یانیچ در کانار ممفیس دیپای و جرارد پایک، یی یس سه بازیکین ما را به عنوان کلاس در یک فصل جاری لالگا با میدان نفرته و جای در برنامه بالا چاوی ندارد.

بختر بخوانید:

257251